onze privacy policy

De website https://3fonteinen.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

3 Fonteinen NV

Molenstraat 47

1651 Lot, Belgium

BTW nummer: BE0474.218.746

E-mail: privacy@3fonteinen.be

Telefoon: +32 2 306 71 03

1. Waarom deze privacyverklaring?

Elke persoon (hierna de “Gebruiker”) die de Website bezoekt of gebruikt, maakt een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens bekend. De persoonsgegevens zijn informatie waarmee 3 Fonteinen NV u als natuurlijk persoon kan identificeren, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is een direct of indirect verband te leggen tussen één of meerdere gegevens en u als natuurlijk persoon.

Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de AVG en eventuele vervangende wetgeving, of vergelijkbare regelgeving onder toepasselijke wetgeving, en alle wettelijke vereisten of praktijkcodes die het gebruik, de opslag of de overdracht van persoonlijke gegevens regelen.

Elke referentie in deze privacyverklaring naar 'AVG' is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Via deze Privacy Policy wordt elke Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die 3 Fonteinen NV kan uitvoeren met zijn of haar persoonsgegevens. 3 Fonteinen NV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk worden gecommuniceerd naar de Gebruiker. Wij raden u aan dit document met enige regelmaat te raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

3 Fonteinen NV is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist -alleen en/of in samenwerking met anderen- welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens.

2.2. Gegevensverwerker(s)

3 Fonteinen NV kan vrij beroep doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens op verzoek en in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. De verwerker is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

3 Fonteinen NV doet een beroep op de volgende categorieën van "verwerkers":

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden,
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden,
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor statistische doeleinden.

Op welke rechtsgronden worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de AVG verwerken wij persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verzenden van informatie en nieuwsbrieven aan onze klanten,
 • Op basis van uw toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

3 Fonteinen NV verbindt er zich toe enkel relevante data te verzamelen en verwerken, nodig voor de beoogde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt door 3 Fonteinen NV:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bv. voor- en achternaam, land van verblijf),
 • Contactgegevens (bv. e-mail adres, adresgegevens, telefoonnummer).

Deze gegevens worden verzameld op het moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief en/of wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bv. webshop). Andere persoonlijke gegevens kunnen later worden verzameld, bv. in het kader van onze naverkoop. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het leveren van onze diensten. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van uw gebruik van de Website en/of de functionaliteiten van de webshop.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

3 Fonteinen NV verzamelt uw persoonsgegevens met als enig objectief elke Gebruiker een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring van de Website en/of aangeboden diensten aan te bieden. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online diensten. 3 Fonteinen NV behoudt zich het recht voor om bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor het goed functioneren van de Website en het verlenen van bijbehorende diensten. 3 Fonteinen NV verbindt er zich toe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning en opvolging van klachten.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame (bv. versturen van nieuwsbrieven) als u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. In dat geval staat het u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken.

Bij een bezoek aan de website van 3 Fonteinen NV, worden enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, de vermoedelijke locatie van uw bezoek, het uur en dag van het bezoek en de pagina's die geraadpleegd worden. Wanneer u de Website bezoekt, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden.

De Gebruiker verstrekt de persoonsgegevens zelf aan 3 Fonteinen NV en kan daardoor enige vorm van controle uitoefenen. Wanneer bepaalde gegevens onvolledig of mogelijk onjuist zijn, heeft de Gebruiker het recht om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan derden, behalve in het geval dat u ons uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is om de vooropgestelde doeleinden te bereiken. Ze worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van de vooropgestelde doeleinden of als u geldig uw recht op verwijdering uitoefent.

7. Wat zijn mijn rechten?

7.1 Garantie van een legitieme en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor de gerechtvaardigde doeleinden zoals uiteengezet in punt 5. Ze worden verzameld en verwerkt op een toepasselijke, relevante en niet-excessieve manier, en worden niet langer bewaard dan nodig om de beoogde doeleinden te bereiken.

7.2 Recht op toegang

Indien u uw identiteit kan bewijzen, heeft u het recht om informatie op te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens. U heeft bijgevolg het recht om de doeleinden van de gegevensverwerking te kennen, het overzicht van de betreffende gegevens, de lijst van ontvangers aan wie gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens.

7.3 Recht op rechtzetting van uw persoonsgegevens

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen gecorrigeerd worden. U kan te allen tijde kan u ons verzoeken om gevevens aan te vullen of te corrigeren, hetzij schriftelijk of per e-mail.

7.4 Recht op het verwijderen van gegevens (of "recht om te worden vergeten")

U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen onder de volgende veronderstellingen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de beoogde doeleinden,
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere beweegreden voor verwerking,
 • U heeft uw recht van bezwaar uitgeoefend,
 • Uw gegevens werden onrechtmatig verwerkt,
 • Uw gegevens moeten verwijderd worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7.5 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, in geval de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de periode die 3 Fonteinen NV nodig heeft om na te gaan of u uw recht op het verwijderen van gegevens kan uitoefenen.

7.6 Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. 3 Fonteinen NV zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij zij kan aantonen dat er overtuigende legitieme redenen zijn voor de verwerking, die voorrang hebben op uw recht van bezwaar.

7.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk en leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een derde partij, tenzij dit technisch onmogelijk zou blijken.

7.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U kan uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bv. indien u uw gegevens niet langer voor directe marketingdoeleinden ter beschikking wil stellen.

8. Hoe mijn rechten uitoefenen?

Als u uw rechten wil uitoefenen, dient u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs per aangetekende post te sturen naar:

3 Fonteinen NV, Molenstraat 47, 1651 Lot, Belgium of per e-mail naar privacy@3fonteinen.be. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek.

9. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door 3 Fonteinen NV, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority).

In België, is de aangestelde Gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority) bereikbaar via https://www.privacycommission.be.

Data Protection Officer

Nicolas Rollier

Molenstraat 47

1651 Lot, Belgium

T: +32 2 306 71 03

E: privacy@3fonteinen.be

Supervisory Authority

Data Protection Authority

Drukpersstraat 35

1000 Brussels, Belgium

T: +32 2 274 48 00

E: contact@apd-gba.be